thuốc lá
Sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt: đánh thuế nước ngọt, tăng thuế thuốc lá?
Chết với muôn kiểu hút thuốc lá
Thuốc lá gây phí tổn 1.000 tỷ USD, giết 8 triệu người mỗi năm