than tồn kho
Thủ tướng yêu cầu TKV xử lý 9 triệu tấn than tồn kho