sở hữu chéo
Sắp có Luật dành riêng cho xử lý nợ xấu, tái cơ cấu