sở hữu chéo
Ông Dương Công Minh về Sacombank và bài toán sở hữu chéo
Sắp có Luật dành riêng cho xử lý nợ xấu, tái cơ cấu