quyền rút lui
Bảo vệ quyền rút lui khỏi thị trường