phát triển tự phát
Tây Nguyên chưa kiểm soát được việc phát triển tự phát cây hồ tiêu