nhận trách nhiệm
‘Nhận trách nhiệm’ rồi… sao nữa?
Ông Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì nên nghỉ