nhà sai phép
Nhà sai phép, không phép sẽ bị đập bỏ