MRL
Dư lượng thuốc BVTV tối đa cho phép của thị trường Mỹ
Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng: do sử dụng sai cách
MRL – điểm yếu của nông dân và doanh nghiệp Việt