đầu tư vào lâm nghiệp
Bảo vệ quyền rút lui khỏi thị trường