chi thường xuyên
Không sử dụng chi thường xuyên với tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn
Bộ máy đang được… nuôi như thế nào?
Tỷ lệ nợ công sát trần, báo động với Việt Nam đang là màu gì?