Bùi Trân Phượng
TS Bùi Trân Phượng: ‘Không tự nghĩ, lấy gì mà viết’