biên chế
Bộ máy đang được… nuôi như thế nào?
Biên chế cứ phình ra thì không thể giảm chi
‘Bỏ hẳn biên chế đi’