ban chỉ đạo tây nguyên
Tây Nguyên chưa kiểm soát được việc phát triển tự phát cây hồ tiêu