ban chỉ đạo tây nguyên
Khuyến cáo Tây Nguyên thận trọng mở rộng diện tích cây mắcca
Tây Nguyên chưa kiểm soát được việc phát triển tự phát cây hồ tiêu