12 tỉnh
Hỗ trợ hơn 10 nghìn tấn gạo cho 12 địa phương