12 địa phương
Hỗ trợ hơn 10 nghìn tấn gạo cho 12 địa phương